دیگر هیچ بن بستی در نازایی وجود ندارد !!!

cropped-345406-mother-child.jpg

هم اکنون با جرات می توان گفت با استفاده از روشهای جدید کمک باروری همانند اهدای جنین ، اهدای تخمک و رحم اجاره ای دیگر هیچ بن بستی در نازایی وجود نخواهد داشت